Foto: Print screen YUKOM

“Ministarstvo pravde da odgovorno pristupi reviziji akcionog plana za Poglavlje 23”

Povodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 Radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija apeluju na Ministarstvo pravde da odgovorno pristupi reviziji jednog od najvažnijih strateških dokumenta koji se tiču pristupanja Evropskoj uniji i obezbedi dovoljno vremena za stručne komentare i adekvatnu javnu raspravu o Nacrtu.

“Pre svega, neophodno je da Ministarstvo pravde dostavi jedinstven dokument koji sadrži pregledan predlog izmena. Gledajući tri predložena dokumenta koja se odnose na delove o pravosuđu, borbi protiv korupcije i osnovnim pravima jasno se uočava da su u pojedinim delovima izmene unošene u sam tekst, a u pojedinim kroz opciju track changes, što ostavlja prostora za propuštanje da se uoče izmene u bitnim aktivnostima. Zbog obimnosti dokumenta, smatramo da je navedeni rok za podnošenje pisanih predloga, 8. februar, neadekvatan, jer ne ostavlja dovoljno vremena za detaljne komentare i analizu izmena. Održavanje okruglog stola 6. februara, iz perspektive kratkih rokova i nepostojanja plana javne rasprave ne stvara platformu za razmenu argumenata, već puku prezentaciju revizije Akcionog plana, što ne bi trebalo da bude smisao takvog okupljanja”, navodi se u otvorenom pismu Ministarstvu pravde. Napominje se da poziv za javnu raspravu nije javno objavljen na internet prezentaciji Ministarstva pravde. “Neophodno je da proces revizije Akcionog plana za Poglavlje 23 bude inkluzivan, dostupan i transparentan, odnosno uključi sve relevantne aktere na transparentan način i u skladu sa procedurama koje treba da odlikuju kvalitetnu javnu raspravu. U skladu sa članom 36 Zakona o planskom sistemu Vlada mora doneti jasan plan javne rasprave, te ima obavezu objavljivanja izveštaja u kome se vidi da li su i na koji način sve sugestije ugrađene u predlog dokumenata javne politike, što ovom prilikom očekujemo od predlagača. Takođe, istim Zakonom se navodi i da je uz predlog dokumenta javne politike potrebno dostaviti i procenu finansijskih implikacija predloženih aktivnosti, a u suprotnom mora priložiti obrazloženje ako smatra da takva analiza nije potrebna i obavezno dostavljanje prethodno pribavljenog mišljenja organa državne uprave, nadležnog za koordinaciju javnih politika da takvu analizu nije bilo potrebno sprovesti”, ističe se u pismu. Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija naglašava da želi aktivno da učestvuje u procesu revizije Akcionog plana za ovo poglavlje, “budući da predstavlja skup najrelevantnijih organizacija koje se već dugi niz godina bave temama obuhvaćenim Akcionim planom”. “Smatramo da je neophodno organizovati i posebnu sednicu RG NKEU za Poglavlje 23 sa Pregovaračkim timom i predstavnicima Ministarstva pravde na ovu temu, pre nego se dostave jasni pisani komentari na AP, kako bismo uvideli razloge za izmenu i/ili brisanje pojedinih aktivnosti”, navodi se u pismu.