Bratislav Gašić, direktor BIA / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Predložene hitne izmene zakona o BIA, veća ovlašćenja direktora

U skupštinsku proceduru ušle su izmene i dopune Zakona o Bezbednosno informativnoj agenciji, koje je pripremila Vlada Srbije, a po kojima će direktor BIA ubuduće samostalno uređivati sistematizaciju radnih mesta, zapošljavati nove kadrove, bez konkursa, kao i određivati koeficijent plata.

Kako piše “Blic”, u obrazloženju se navodi da se postojeći propisi menjaju zbog usvajanja novih zakona o policiji i sistemu plata u javnoj upravi. Na organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Agenciji neće se više primenjivati načela koja važe za ministarstva i posebne organizacije, što je do sada bio slučaj. Direktor je do sada davao bliža uputstva, a novim propisima predviđeno je da će akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji donositi on, uz prethodnu saglasnost Vlade. U tekstu izmena Zakona naglašava se i da su podaci o organizacionim jedinicama, načinu rukovođenja, ovlašćenjima i odgovornostima rukovodilaca, unutrašnja kontrola, interna revizija, podela, vrsta i ukupan broj radnih mesta – tajni, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka. Prilikom zapošljavanja kandidati će prolaziti bezbednosne provere, ali samo uz njihovu pisanu saglasnost, datu kroz popunjavanje i potpisivanje upitnika o identifikacionim podacima, na obrascu koji će utvrditi direktor Agencije. U slučaju da kandidat odbije da potpiše upitnik, smatraće se da je odustao od zasnivanja radnog odnosa.

Izmene Zakona o BIA ušle su u utorak u skupštinsku proceduru i biće usvojene po hitnom postupku.U obrazloženju se navodi da bi “u protivnom bila dovedena u pitanje mogućnost BIA da delotvorno zaštiti ustavno uređenje i bezbednost Republike Srbije”. To bi, kako piše, “moglo da ima štetne posledice po bezbednost građana i ostvarivanje i zaštitu njihovih sloboda i prava”.