Foto: Pixabay.com

Društvo sudija kritikuje novu kaznenu politiku

Društvo sudija Srbije ocenilo je juče, povodom najavljenog pooštravanja kaznene politike u Srbiji, da se ponavlja praksa da se značajne izmene zakona planiraju bez prethodnog konsultovanja stručne javnosti, a usvajanje tih izmena bez javne rasprave.

Društvo je, kako se navodi, dobilo najavu primene „istih mera čija ranija primena nije dala očekivane rezultate, mera za koje nema pouzdanih dokaza da su ostvarile očekivane rezultate, mera koje mogu biti u sukobu sa međunarodnim obavezama države, kao i meru kojom se sudovima nameće dužnost čije ispunjenje ne zavisi samo od postupanja suda“. „Za žaljenje je i to što je prilikom predstavljanja ovih mera najavljeno da se eventualna kritika stručne javnosti i organizacija građanskog društva neće uzeti u obzir, što nije svojstveno demokratskom društvu kada je reč o pitanjima od javnog značaja“, navelo je Društvo sudija. Kako se dodaje, „žalosnija je činjenica“ da su oni koji su mere predložili ocenili kritiku stručne javnosti i organizacija građanskog društva kao neosnovanu, bez razmatranja date argumentacije. Društvo sudija je u saopštenju navelo i da su u ranijim izmenama Krivičnog zakonika preduzimane mere pooštravanja kaznene politike za dela sa elementima nasilja i trgovine drogom, ali da nisu dale očekivane rezultate na suzbijanju tih krivičnih dela. U saopštenju se navodi da propisivanje kazne doživotnog zatvora samo po sebi nije sporno, ali da je moguće da zbog isključenja mogućnosti za uslovni otpust lica koja su osuđena na tu kaznu, Srbija može da dođe u sukob sa obavezama koje proističu iz međunarodnih konvencija koje je ratifikovala. Kada je reč o obavezi suda da za najteža krivična dela sa elementima nasilja i trgovine drogom presudu donese u roku od 12 meseci, Društvo je navelo da to ne samo da je nerealno očekivanje, već može dovesti do toga da se prvostepeni postupci okončavaju „iako nisu ‘zreli’ za presuđenje, uz kršenje procesnih pravila i prava na ponovno suđenje i dužeg trajanja postupka“.