Foto: Pixabay.com

Prva presuda za zločin iz mržnje

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) saopštio je juče da je u Srbiji doneta prva krivična predsuda u kojoj je motiv mržnje uzet u obzir kao posebna otežavajuća okolnost pri odmeravanju kazne.

U saopštenju se navodi da je presuda doneta 2. novembra u slučaju porodičnog nasilja koje je motivisano time što je oštećena osoba pripadnik LGBT populacije. Komitet pravnika naveo je da je u decembru 2012. godine u Krivični zakonik uveden član koji je definisao da će se krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica ceniti kao obavezna otežavajuća okolnost. “Podsećamo da od tada ona nije uzeta u obzir ni u jednoj presudi, uprkos brojnim prijavama koje su podnosile nevladine organizacije i pojedinci”, naveo je YUCOM.

U saopštenju se ističe da LGBT osobe u 40 odsto slučajeva doživljavaju nasilje od članova porodice i da je zbog toga presuda doneta 2. novembra od posebnog značaja za zaštitu prava LGBT osoba i ostalih pripadnika manjinskih grupa.