Foto: FoNet/AP

Savet za BPK: Štetan ugovor Srbije sa Al Ravafedom

U sredu 10. januara Savet za borbu protiv korupcije objavio je Izveštaj o privatizaciji i raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije, kojeg je krajem 2017. godine dostavio Vladi Republike Srbije.

U svom saopštenju, Savet piše da “nepoštovanje Zakona o privatizaciji i Zakona o poljoprivrednom zemljištu ima za posledicu da desetine hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta iz javne svojine promeni status svojine u privatnu bez ikakve naknade, samo na osnovu  potvrde Agencije za privatizaciju, da je kupac društvenog kapitala izmirio obaveze iz kupoprodajnog ugovora.”

Prema oceni Saveta, “pretvaranje javne svojine na poljoprivrednom zemljištu u privatnu bez naknade uzrokovalo je nesagledivu štetu čije tačne razmere Savet nije mogao da utvrdi, imajući u vidu da Republički geodetski zavod 2017. godine nije želeo da dostavi poslednje podatke o statusu svojine na poljoprivrednom zemljištu nakon postupka privatizacije”.

Takođe, piše Savet, “prikrivanje pravih podataka o površini i statusu svojine na zemljištu nakon privatizacije i proglašavanjem takvog podatka poslovnom tajnom, jasno upućuje na zaključak da se štiti privatni a ne državni interes”.

Savet piše i da se kroz primer samo jednog kupca (Mila Jerkovića) u postupku privatizacije i naknadnim raskidom ugovora sa njim vidi da se gubi trag za 28 hiljada hektara 2014. godine, odnosno, da ne postoji evidencija tog zemljišta u katastru.

“Agencija je raskinula ugovor tek kad su poljoprivredna preduzeća devastirana i kada je stavljeno zemljište pod hipoteku, odnosno kad je dobar deo državnog zemljišta Kupac prodao svojim privatnim firmama po bagatelno niskim cenama”, piše u saopštenju.

Savet navodi da 10 godina kasnije nema pravosnažne sudske presude po ovom pitanju, kao i da je Vlada Srbije “potpuno netransparentno potpisala međudržavni sporazum sa inopartnerom o prodaji i zakupu imovine baš tih poljoprivrednih društava, kod kojih je raskinut ugovor o privatizaciji sa kupcem Milom Jerkovićem” – reč je firmi koju je država zajedno osnovala sa partnerom iz Ujedinjenih arapskih emirata, Al Ravafedom.

“Šta je državni interes u okviru aranžmana sa Al Ravafedom Savet ne može da proceni zbog nepotpunih podataka, ali imajući u vidu po kojoj ceni je prodata vojvođanska zemlja, zalivni sistem i oprema, kao i poreske obaveze koje padaju na teret prodavca i zakup zemljišta čija je cena u bruto iznosu, državni interes je vrlo upitan, tim pre, što je u takvoj ceni poljoprivrednog zemljišta učestvovala i Republika Srbija u okviru zajedničkog društva, da je kupoprodajna cena finansirana kreditnim sredstvima drugog osnivača, privatne arapske kompanije i da zajedničko društvo u prve dve godine ne ostvaruje dobre rezultate, naprotiv u prvoj godini ostvaren je gubitak od dva miliona evra. Takođe, podaci o dobiti po osnovu korišćenja zemljišta Vojne uprave Morović, ako nisu transparentni, stvaraju sumnju da baš i nisu u interesu Republike Srbije”, piše u saopštenju Saveta.