Foto: Pixabay.com

Izmenjen Zakon, sudijama pravo reizbora

Skupština Srbije izglasala je juče izmene i dopune Zakona o sudijama koje predviđaju da se predsednici suda biraju na četiri godine, uz mogućnost da još jednom budu birani na tu funkciju.

Dosadašnji zakon predviđao je da mandat predsedniku suda traje pet godina i nije postojala mogućnost reizbora. Zakonom je utvrđeno da predsedniku suda kome se navršava pun radni staž, sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju istekom mandata.  Usvajanju izmena prethodila je oštra polemika o tome imaju li političke partije uticaj na sudstvo, a predstavnici opozicije su ukazali da izmene Zakona omogućavaju još veću kontrolu sudstva i politički uticaj na njega.

Ovakav zakon kritikovalo je i Društvo sudija Srbije, negodujući što se zakon usvaja po hitnom postupku, bez sprovedene javne rasprave i pribavljenog mišljenja Visokog saveta sudstva. To je neprimereno, kako se ističe, posebno ako se uzme u obzir da se radi o veoma bitnom zakonu, kao i da su pre četiri godine menjane odredbe ovog zakona koje se odnose na dužinu i broj mandata predsednika sudova. Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić smatra da će ove izmene pravosuđe učiniti još zavisnijim i dovesti do daljeg jačanja funkcije predsednika suda.